SIMIL II | AIGUA: Usos, accés i gestió en contextos de crisi hídrica

LA CONVOCATÒRIA

 • Busquem persones vinculades a la política i la admin. pública.
 • Dates convocatòria:
              Oberta: 15 juny de 2024 
              Tancament: 6 de setembre de 2024.
 • Dates de realització activitats SIMIL II: Octubre-desembre (tots dos inclosos).

 • Amb la inscripció s'assumeix el compromís de participació en:
  - 2 sessions presencials
  - Visita a un cas d'èxit en la gestió sostenible de l'aigua.
  - 3 sessions online.
  - Visita al Centre Tecnològic BETA.
 • Límit de participants de l'àrea política i l'administració: 24.

CALENDARI D'ACTIVITATS

Partim de l'experiència, la nostra primera edició del programa SIMIL ens ha permès aprendre quines van ser les forces i els encerts del programa, però també les qüestions a millorar. A partir de aquesta reflexió, el SIMIL II incorporarà el següent enfocament:

UN NOU SIMIL

La nostra experiència adquirida a partir del programa anterior de diàleg entre ciència i política ens va demostrar que podem tenir un impacte tangible. Cap a aquest resultat ens dirigirem en aquest nou programa, intentant aconseguir canvis aplicables a nivell local i regional. Busquem aterrar solucions que serveixin als representants polítics per solucionar problemàtiques concretes que hagin sorgit al seu territori. Si vols observar exemples pràctics de com es van aconseguir solucions concretes a la nostra primera edició.

 

Sota aquesta mateixa lògica, busquem aplicar els programes SIMIL en les àrees ambientals que més afecten la població i l'espai del polític que s'accionen sobre les mateixes. En un procés conjunt, i ajudant-nos de les administracions públiques, acabem triant l'aigua com a element vertebrador del SIMIL II, el dèficit i la contaminació de la qual ja inquieta i afecta a la totalitat de la població de la regió central catalana, i que a més seguirà plantejant noves crisis, de manera més recurrent, a causa del canvi global.

En contextos d'alta complexitat (social i ecosistèmica) i en matèries com l'aigua, que és travessada per diferents factors (ambientals, socials, econòmics, culturals, d'escassetat, etc.), és fonamental aplicar una mirada també complexa i sistèmica. Per això, ens sembla indispensable buscar un acostament integral, holístic i interdisciplinari. Com a novetat respecte al programa SIMIL I, tractarem d'abordar els reptes des d'un enfocament sociopolític, no només tecnològic.

El CT BETA coordinarà i llançarà el programa SIMIL II després d'un procés col·laboratiu de reflexió sobre el tema, els desafiaments a tractar i l'enfocament que buscarà el programa. A través de la consulta dels anteriors participants i els nous actors interessats i involucrats en la gestió de la crisi de l'aigua, construirem les diferents sessions i anirem donant forma al programa, els reptes que aborda i les solucions que puguin ser utilitzades des de l'àmbit polític i decisori.

Ens convertirem en la via de transmissió de reptes i de solucions concretes i properes per als participants. Buscarem generar i consolidar llaços entre polítics i investigadors. Per a això, fomentarem la comprensió des de tots dos àmbits, des d'un llenguatge comú i comprensible pels dos actors, que permeti connectar coneixements, científic i polític.         

 A través de dinàmiques, tallers i fins i tot de l'artístic i creatiu, organitzats pel CT BETA, generarem un lloc comú que permeti comprendre i ser compresos. En aquest diàleg bidireccional es pot generar un vincle durador entre els participants (investigadors i polítics), però també amb la matèria a abordar. Considerem que aquest vincle, en aquest cas amb l'aigua, que pot generar afinitat i fins i tot afectivitat ambiental, també és fonamental per aconseguir una alta implicació política en àrees relacionades amb el medi ambient.

Un enfocament territorial no pot iniciar-se sense comprendre els interessos dels diferents actors, per això, treballarem en la implicació dels afectats pel tema que abordem. Representants polítics i investigadors prendran el protagonisme d'aquest programa, però comptarem amb la presència del sector econòmic i la societat civil, involucrant activament la ciutadania i completant així el que s'ha denominat la "quàdruple hélice" de la innovació.

 

 

Aquests eixos d'acció de la II edició del programa Simil es desplegaran en una temàtica concreta: l'aigua, els seus usos, accés i gestió en contextos de crisi hídrica. La sequera, persistent a la zona catalana durant tres anys, s'ha convertit en un dels reptes principals de la regió. La necessitat d'oferir solucions a les causes i conseqüències de la situació es converteixen en impostergables i apressants. En aquest programa ens acostarem a aquesta necessitat de les zones afectades per aquest fenomen ambiental i social.

PROJECTE ENGAGEgreen

El programa SIMIL II: Usos, accés i gestió en contextos de crisi hídrica, és part del projecte Erasmus+: "ENGAGEgreen. Enhancing Institutional Capacities for Policy Engagement for Green and Digital Transitions", una iniciativa finançada per la Unió Europea. El programa SIMIL II és l'esquema d'emparellament ciència-política executat pel Centre Tecnològic BETA, que conflueix en un esforç comú de diferents universitats i institucions acadèmiques europees per desenvolupar esquemes d'emparellament (pairing schemes) propis.

Els formats d'emparellaments que estem duent a terme les diferents universitats són una forma de diàleg entre ciència i política. Aquests contribueixen a reduir la bretxa, existent a la pràctica, entre polítiques públiques i investigació acadèmica. Establir ponts entre ambdós espais acaba donant lloc a una presa de decisions informada, eficient i basada en evidències científiques, alhora que es genera una implicació científica en les problemàtiques sociopolítiques i es dirigeix la investigació cap a la resolució d'aquestes, la qual cosa acaba enfortint la capacitat institucional de les universitats de compromís polític. Per això parlem de diàlegs bidireccionals.

 

El projecte ENGAGEgreen aplica diversos formats de diàleg i reunió en les àrees de Transició Ecològica i Digital. En aquest projecte es crearan exemples de bones pràctiques, es generaran eines de participació política i materials de formació per a la realització de tallers presencials i virtuals. En aquest procés s'involucra a investigadors de tots els nivells professionals, estudiants i representants polítics i de l'administració pública. A més dels formats locals i regionals, que aplicaran cada universitat o centre de recerca, es buscarà realitzar un diàleg transnacional i a nivell europeu (“transnational pairing scheme”).

Juntament amb el Centre Tecnològic BETA (Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña), trobem en la realització d'aquest projecte les següents institucions:

 

Aquest es va iniciar a l'octubre de 2023 i es troba en desenvolupament, fase que durarà fins al març de 2026, moment de finalització del mateix.